วันพุธที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2553

ตอบ..ข้อที่ 1.
....มีความต่างกันที่วิธีการสอนซึ่งการสอนของเด็กปฐมวัยเป็นการจัดประสบการณ์ให้แก่เด็ก และให้รู้และเข้าใจถึงความหมายความสำคัญของคณิตศาสตร์ โดยจะจัดในรูปแบบของกจิกรรมต่าง ๆ เช่น การเล่านิทาน การเล่นต่าง ๆ ของเด็ก การทำศิลปะ ซึ่งจะได้รู้ จำนวน เลขาคณิต รูปทรง การเปรียบทียบ ได้อย่างเข้าใจถึงความหมายมางคณิตศาสตร์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น